НОВИНИ КОМПАНІЇ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

07.09.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

20077482

3. Місцезнаходження

04050 м. Київ вул. Січових Стрільців, 77, оф. 418

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 486-00-36 (044) 486-00-36

5. Електронна поштова адреса

ukresco@ukresco.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ukresco.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Наказ ФДМУ від 20.08.2018 № 1091 про уповноваження на представництво інтересів ФДМУ у складі Ревізійної комісії.

Дата отримання повідомлення емітентом 04.09.2018 р.

Максимишин Андрій Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не надав) уповноважений на представництво ФДМУ у складі Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: не визначено.

Місце роботи: ФДМУ, головний спеціаліст відділу звітності Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Богатир В.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

 

07.09.2018

(дата)