НОВИНИ КОМПАНІЇ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

21.03.2018

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО»

Протокол № 01/18 від 20.03.2018 року

 

До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства

 «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»

(далі - ПрАТ «УкрЕСКО» або Товариство)

(код ЄДРПОУ 20077482),

місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 418

 

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

ПрАТ «УкрЕСКО»!

 

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 304.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20.04.2018 року, з 10 години   до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20.04.2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 16.04.2018 року (станом на 24 годину).

 

                                                       ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:                                                      

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту)  річних загальних зборів Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками  його розгляду.

4. Звіт Виконавчого органу про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Затвердження Звітів Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки.

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2014, 2015 ,2016 та 2017 році.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на  2018 та 2019 роки.

11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12.  Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

1) Кухарчук Світлана Вікторівна – голова лічильної комісії;

2) Сакало Людмила Павлівна – член лічильної комісії.

 

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 5.Затвердження Звітів Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

 Проект рішення № 2:

У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 рік – зняти питання з розгляду.

 6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015, 2016,  2017 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річні звіти Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

 Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення умовно-позитивної думки під час проведення аудитів фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 роки, що свідчить про належне ведення бухгалтерського обліку.

 Проект рішення № 3:

        Затвердити річний звіт Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017 рік.

            7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2014,2015, 2016 та 2017 році.  

Проект № 1 рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2014, 2015, 2016 та 2017 роках, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

          8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект № 1 рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

 

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування).

 10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018  та 2019 роки.

Проект № 1 рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на  2018 та 2019 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

 11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект № 1 рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

 

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду

 12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект № 1 рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

 

Проект № 2 рішення:

       Зняти питання з розгляду.

 13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради.

Проект № 1 рішення:

      Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.

 

Проект № 2 рішення:

      Зняти питання з розгляду.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418, з 10 години  хвилин до 15 години 00 хвилин, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 10 години  хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Сакало Людмила Павлівна.

Телефон для довідок: +38044 486 00 36

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.ukresco.com

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПрАТ «УкрЕСКО»  (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів